شبکه های اجتماعی

تالبی

اینستاگرام : jalalmotavali20/

تلگرام : motavali386@

فیسبوک : danyal.hakim.50/